Soʻz: 伶牙俐齿
Pinyin: líng yá lì chǐ
Antonyms:

能说会道

(néng shuō huì dào)


巧舌如簧

(qiǎo shé rú huáng)


能言巧辩

(néng yán qiǎo biàn)


顿口拙腮

(dùn kǒu zhuō sāi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.