Soʻz: 不耻下问
Pinyin: bù chǐ xià wèn
Antonyms:

好为人师

(hǎo wéi rén shī)


自高自大

(zì gāo zì dà)


移樽就教

(yí zūn jiù jiào)


师心自用

(shī xīn zì yòng)


神气活现

(shén qì huó xiàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.