Калима: 滿坑滿谷
Пинйин: mǎn kēng mǎn gǔ
Antonyms:

恆河沙數

(héng hé shā shù)


不勝枚舉

(bù shèng méi jǔ)


不乏其人

(bù fá qí rén)


寥若晨星

(liáo ruò chén xīng)


寥若星辰

(liáo ruò xīng chén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.