Калима: 千秋萬載
Пинйин: qiān qiū wàn zài
Antonyms:

千秋萬歲

(qiān qiū wàn suì)


一朝一夕

(yī zhāo yī xī)


積年累月

(jī nián léi yuè)


窮年累月

(qióng nián léi yuè)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.