Калима: 一無所有
Пинйин: yī wú suǒ yǒu
Antonyms:

無所不有

(wú suǒ bù yǒu)


無所不包

(wú suǒ bù bāo)


比比皆是

(bǐ bǐ jiē shì)


包羅萬象

(bāo luó wàn xiàng)


應有盡有

(yīng yǒu jìn yǒu)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.