Калима: 无事生非
Пинйин: wú shì shēng fēi
Antonyms:

惹事生非

(rě shì shēng fēi)


推波助澜

(tuī bō zhù lán)


安分守己

(ān fēn shǒu jǐ)


息事宁人

(xī shì níng rén)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.