Калима: 姗姗来迟
Пинйин: shān shān lái chí
Antonyms:

争先恐后

(zhēng xiān kǒng hòu)


捷足先登

(jié zú xiān dēng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.