Калима: 养痈遗患
Пинйин: yǎng yōng yí huàn
Antonyms:

杜渐防萌

(dù jiàn fáng méng)


不留余地

(bù liú yú dì)


杜绝後患

(dù jué hòu huàn)


杜渐防微

(dù jiàn fáng wēi)


斩尽杀绝

(zhǎn jìn shā jué)


防微杜渐

(fáng wēi dù jiàn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.