Fjalë: 重視
Pinyin: zhòng shì
Antonyms:

無視

(wú shì)


藐視

(miǎo shì)


鄙薄

(bǐ báo)


輕視

(qīng shì)


鄙視

(bǐ shì)


忽視

(hū shì)


漠視

(mò shì)