Fjalë: 遺臭萬年
Pinyin: yí chòu wàn nián
Antonyms:

名標青史

(míng biāo qīng shǐ)


永垂不朽

(yǒng chuí bù xiǔ)


人死留名

(rén sǐ liú míng)


流芳百世

(liú fāng bǎi shì)


萬古長存

(wàn gǔ cháng cún)


一代風流

(yī dài fēng liú)


名垂青史

(míng chuí qīng shǐ)


豹死留皮

(bào sǐ liú pí)