Fjalë: 詭計多端
Pinyin: guǐ jì duō duān
Antonyms:

肝膽相照

(gān dǎn xiāng zhào)


假仁假義

(jiǎ rén jiǎ yì)


勾心鬥角

(gōu xīn dǒu jiǎo)


城府深密

(chéng fǔ shēn mì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.