Fjalë: 緣木求魚
Pinyin: yuán mù qiú yú
Antonyms:

探囊取物

(tàn náng qǔ wù)


海底撈針

(hǎi dǐ lāo zhēn)


瓮中捉鱉

(wèng zhōng zhuō biē)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.