Fjalë: 細針密縷
Pinyin: xì zhēn mì lǚ
Antonyms:

粗針大線

(cū zhēn dà xiàn)


縮手縮腳

(suō shǒu suō jiǎo)


束手無策

(shù shǒu wú cè)


大刀闊斧

(dà dāo kuò fǔ)


粗枝大葉

(cū zhī dà yè)


小手小腳

(xiǎo shǒu xiǎo jiǎo)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.