Fjalë: 笨重
Pinyin: bèn zhòng
Antonyms:

靈巧

(líng qiǎo)


輕盈

(qīng yíng)


輕便

(qīng biàn)


輕巧

(qīng qiǎo)