Fjalë: 歌頌
Pinyin: gē sòng
Antonyms:

誹謗

(fěi bàng)


抨擊

(pēng jī)


詛咒

(zǔ zhòu)


詆毀

(dǐ huǐ)