Fjalë: 愁容滿面
Pinyin: chóu róng mǎn miàn
Antonyms:

愁眉苦臉

(chóu méi kǔ liǎn)


愁眉鎖眼

(chóu méi suǒ yǎn)


喜笑顏開

(xǐ xiào yán kāi)


滿面春風

(mǎn miàn chūn fēng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.