Fjalë: 鸾飘凤泊
Pinyin: luán piāo fèng bó
Antonyms:

覆水难收

(fù shuǐ nán shōu)


破镜重圆

(pò jìng zhòng yuán)


夫贵妻荣

(fū guì qī róng)