Fjalë: 有头无尾
Pinyin: yǒu tóu wú wěi
Antonyms:

绳锯木断

(shéng jù mù duàn)


来龙去脉

(lái lóng qù mài)


原原本本

(yuán yuán běn běn)


虎头蛇尾

(hǔ tóu shé wěi)


善始善终

(shàn shǐ shàn zhōng)


自始至终

(zì shǐ zhì zhōng)


有始无终

(yǒu shǐ wú zhōng)


有始有终

(yǒu shǐ yǒu zhōng)


有头有尾

(yǒu tóu yǒu wěi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.