Fjalë: 怡然自得
Pinyin: yí rán zì dé
Antonyms:

局促不安

(jú cù bù ān)


百无聊赖

(bǎi wú liáo lài)


惘然若失

(wǎng rán ruò shī)


黯然销魂

(àn rán xiāo hún)