Fjalë: 小心翼翼
Pinyin: xiǎo xīn yì yì
Antonyms:

粗心大意

(cū xīn dà yì)


掉以轻心

(diào yǐ qīng xīn)


毛手毛脚

(máo shǒu máo jiǎo)


视同儿戏

(shì tóng ér xì)


漫不经心

(màn bù jīng xīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.