Fjalë: 凶残
Pinyin: xiōng cán
Antonyms:

和蔼

(hé ǎi)


善良

(shàn liáng)


和善

(hé shàn)


仁慈

(rén cí)