Fjalë: 伶利
Pinyin: líng lì
Antonyms:

拙笨

(zhuō bèn)


灵巧

(líng qiǎo)


聪明

(cōng míng)


机灵

(jī líng)


灵敏

(líng mǐn)