Fjalë: 以强凌弱
Pinyin: yǐ qiáng líng ruò
Antonyms:

锄强扶弱

(chú qiáng fú ruò)


抑强扶弱

(yì qiáng fú ruò)


除暴安良

(chú bào ān liáng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.