Fjalë: 一诺千金
Pinyin: yī nuò qiān jīn
Antonyms:

背信弃义

(bèi xìn qì yì)


言而无信

(yán ér wú xìn)


轻诺寡信

(qīng nuò guǎ xìn)


空头支票

(kōng tóu zhī piào)


信口开河

(xìn kǒu kāi hé)


三反四覆

(sān fǎn sì fù)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.