शब्द: 薄利
पिनयिन: báo lì
Antonyms:

厚利

(hòu lì)


暴利

(bào lì)