शब्द: 肝膽相照
पिनयिन: gān dǎn xiāng zhào
Antonyms:

勾心鬥角

(gōu xīn dǒu jiǎo)


爾虞我詐

(ěr yú wǒ zhà)


假人假義

(jiǎ rén jiǎ yì)


明爭暗鬥

(míng zhēng àn dǒu)


鈎心鬥角

(gōu xīn dǒu jiǎo)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.