शब्द: 縮衣節食
पिनयिन: suō yī jié shí
Antonyms:

狂嫖濫賭

(kuáng piáo làn dǔ)


濫吃濫用

(làn chī làn yòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.