शब्द: 爛熟
पिनयिन: làn shú
Antonyms:

生疏

(shēng shū)