शब्द: 無能為力
पिनयिन: wú néng wéi lì
Antonyms:

餘勇可賈

(yú yǒng kě jiǎ)


力所能及

(lì suǒ néng jí)


得心應手

(dé xīn yīng shǒu)


勝任愉快

(shèng rèn yú kuài)


大顯神通

(dà xiǎn shén tōng)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.