शब्द: 推薦
पिनयिन: tuī jiàn
Antonyms:

容納

(róng nà)


排擠

(pái jǐ)


自薦

(zì jiàn)