शब्द: 才氣過人
पिनयिन: cái qì guò rén
Antonyms:

才疏學淺

(cái shū xué qiǎn)