शब्द: 循序漸進
पिनयिन: xún xù jiàn jìn
Antonyms:

揠苗助長

(yà miáo zhù cháng)


一步登天

(yī bù dēng tiān)


拔苗助長

(bá miáo zhù cháng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.