शब्द: 喜色
पिनयिन: xǐ sè
Antonyms:

愁容

(chóu róng)


慍色

(yùn sè)


怒色

(nù sè)


怒容

(nù róng)