शब्द: 千鈞一髮
पिनयिन: qiān jūn yī fā
Antonyms:

安如磐石

(ān rú pán shí)


安然無恙

(ān rán wú yàng)


穩如泰山

(wěn rú tài shān)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.