शब्द: 一貧如洗
पिनयिन: yī pín rú xǐ
Antonyms:

無所不包

(wú suǒ bù bāo)


家財萬貫

(jiā cái wàn guàn)


金玉滿堂

(jīn yù mǎn táng)


富可敵國

(fù kě dí guó)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.