शब्द: 遗臭万年
पिनयिन: yí chòu wàn nián
Antonyms:

名标青史

(míng biāo qīng shǐ)


永垂不朽

(yǒng chuí bù xiǔ)


人死留名

(rén sǐ liú míng)


流芳百世

(liú fāng bǎi shì)


万古长存

(wàn gǔ cháng cún)


一代风流

(yī dài fēng liú)


名垂青史

(míng chuí qīng shǐ)


豹死留皮

(bào sǐ liú pí)