शब्द: 药到回春
पिनयिन: yào dào huí chūn
Antonyms:

不可救药

(bù kě jiù yào)


药石无灵

(yào shí wú líng)


药到病除

(yào dào bìng chú)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.