शब्द: 毛骨悚然
पिनयिन: máo gǔ sǒng rán
Antonyms:

面不改容

(miàn bù gǎi róng)


镇定自若

(zhèn dìng zì ruò)


无所畏惧

(wú suǒ wèi jù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.