शब्द: 拦截
पिनयिन: lán jié
Antonyms:

护送

(hù sòng)


护航

(hù háng)