शब्द: 愁肠百结
पिनयिन: chóu cháng bǎi jié
Antonyms:

愁肠寸断

(chóu cháng cùn duàn)


心绪恶劣

(xīn xù è liè)


沾沾自喜

(zhān zhān zì xǐ)


喜笑颜开

(xǐ xiào yán kāi)


心神郁结

(xīn shén yù jié)


心花怒放

(xīn huā nù fàng)


洋洋得意

(yáng yáng dé yì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.