शब्द: 实事求是
पिनयिन: shí shì qiú shì
Antonyms:

盗名欺世

(dào míng qī shì)


断章取义

(duàn zhāng qǔ yì)


自吹自擂

(zì chuī zì léi)


巧立名目

(qiǎo lì míng mù)


弄虚作假

(nòng xū zuò jiǎ)


颠倒是非

(diān dǎo shì fēi)


先入为主

(xiān rù wéi zhǔ)


添枝加叶

(tiān zhī jiā yè)


哗众取宠

(huá zhòng qǔ chǒng)


好高骛远

(hǎo gāo wù yuǎn)


颠倒黑白

(diān dǎo hēi bái)


故弄玄虚

(gù nòng xuán xū)


有名无实

(yǒu míng wú shí)


添油加醋

(tiān yóu jiā cù)


招摇撞骗