शब्द: 公事公办
पिनयिन: gōng shì gōng bàn
Antonyms:

假公济私

(jiǎ gōng jì sī)


徇私舞弊

(xùn sī wǔ bì)


大公无私

(dà gōng wú sī)


廉洁奉公

(lián jié fèng gōng)


毁家纾难

(huǐ jiā shū nán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.