Сөз: 養癰遺患
Пиньинь: yǎng yōng yí huàn
Antonyms:

杜漸防萌

(dù jiàn fáng méng)


不留餘地

(bù liú yú dì)


杜絕後患

(dù jué hòu huàn)


杜漸防微

(dù jiàn fáng wēi)


斬盡殺絕

(zhǎn jìn shā jué)


防微杜漸

(fáng wēi dù jiàn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.