Сөз: 節衣縮食
Пиньинь: jié yī suō shí
Antonyms:

揮霍無度

(huī huò wú dù)


克勤克儉

(kè qín kè jiǎn)


窮奢極侈

(qióng shē jí chǐ)


鋪張浪費

(pū zhāng làng fèi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.