Сөз: 屢見不鮮
Пиньинь: lǚ jiàn bù xiān
Antonyms:

登峰造極

(dēng fēng zào jí)


百年不遇

(bǎi nián bù yù)


蓋世無雙

(gài shì wú shuāng)


千載難逢

(qiān zài nán féng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.