Сөз: 安然無恙
Пиньинь: ān rán wú yàng
Antonyms:

禍在眉睫

(huò zài méi jié)


不堪設想

(bù kān shè xiǎng)


千鈞一髮

(qiān jūn yī fā)


山高水低

(shān gāo shuǐ dī)


四面楚歌

(sì miàn chǔ gē)


朝不保夕

(zhāo bù bǎo xī)


九死一生

(jiǔ sǐ yī shēng)


三長兩短

(sān cháng liǎng duǎn)


禍在燃眉

(huò zài rán méi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.