Сөз: 太平盛世
Пиньинь: tài píng shèng shì
Antonyms:

狼煙四起

(láng yān sì qǐ)


兵連禍結

(bīng lián huò jié)


家破人亡

(jiā pò rén wáng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.