Сөз: 龙眉凤眼
Пиньинь: lóng méi fèng yǎn
Antonyms:

龙章凤姿

(lóng zhāng fèng zī)


蛇头鼠眼

(shé tóu shǔ yǎn)


獐头鼠目

(zhāng tóu shǔ mù)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.