Сөз: 胡作非为
Пиньинь: hú zuò fēi wéi
Antonyms:

奉公守法

(fèng gōng shǒu fǎ)


安分守己

(ān fēn shǒu jǐ)


安贫乐道

(ān pín lè dào)


秋毫无犯

(qiū háo wú fàn)


循规蹈矩

(xún guī dǎo jǔ)


安分守纪

(ān fēn shǒu jì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.