Сөз: 童叟无欺
Пиньинь: tóng sǒu wú qī
Antonyms:

买空卖空

(mǎi kōng mài kōng)


欺人太甚

(qī rén tài shèn)